English
|
|
|
سه شنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۶   

 

جناب آقای دکتر ناصر راسخی نژاد

دکترای فیزیک - هسته ای نظری

 

-        تهیه وتدوین خط مشی واحدهای تابعه در قالب اهداف دانشگاه و همچنین ابلاغ مصوبات و مقررات جاری به واحدهای مربوط.

-        نظارت بر حسن اجرای امور اداری و مالی و خدماتی دانشگاه با رعایت مقررات مربوط.

-        نظارت بر تهیه و تدارک احتیاجات دانشگاه و امور تأسیساتی وتعمیراتی بهداشت محیط و نظارت بر حسن اجرای قراردادها.

-        تعقیب و اعمال نظارت برعملیات اجرایی در واحدهای تابعه وکوشش در حل مسائل موجود و پیشبرد فعالیت واحدهای مزبور

 

-        سایر وظایف مرتبط محوله توسط ریاست دانشگاه.