معاون مالی و اداری

معاون مالی و اداری :

آقای دکتر محمد حبیبی

  دانشیار و عضو هیات علمی گروه ریاضی

 

شرح وظایف :

-        تهیه وتدوین خط مشی واحدهای تابعه در قالب اهداف دانشگاه و همچنین ابلاغ مصوبات و مقررات جاری به واحدهای مربوط.

-        نظارت بر حسن اجرای امور اداری و مالی و خدماتی دانشگاه با رعایت مقررات مربوط.

-        نظارت بر تهیه و تدارک احتیاجات دانشگاه و امور تأسیساتی وتعمیراتی بهداشت محیط و نظارت بر حسن اجرای قراردادها.

-        تعقیب و اعمال نظارت برعملیات اجرایی در واحدهای تابعه وکوشش در حل مسائل موجود و پیشبرد فعالیت واحدهای مزبور

-        سایر وظایف مرتبط محوله توسط ریاست دانشگاه.