مدیر دفتر حقوقی

 

 

 مدیر دفتر امور حقوقی ، قراردادها و پاسخگویی به شکایات:

آقای صادق کریمی

 

شرح وظایف :

- اتخاذ و تدابیر و تصمیمات مقتضی در انجام اقدامات حقوقی مناسب ، به منظور تحصیل و حفظ منافع و مصالح دانشگاه .

- اظهار نظر ، مشارکت و نظارت حقوقی در تهیه و تنظیم قراردادهای دانشگاه .

- طرح و تعقیب دعاوی دانشگاه علیه اشخاص حقیقی و حقوقی .

- دفاع از حقوق دانشگاه در دعاوی مطروحه له یا علیه سازمان با دستور مستقیم ریاست دانشگاه .

- انجام کلیه امور ثبتی مربوط به دانشگاه .

- کوشش در حل و فصل اختلافات سازمان با اشخاص حقیقی و حقوقی و نظارت و شرکت در مذاکرات مربوط به حل و فصل اختلافات مزبور ، به منظور مصالحه یا ارجاع امر به داوری.

- ایفای وظایف نمایندگی دانشگاه در کلیه موارد حقوقی .

- تهیه گزارش های لازم در زمینه های حقوقی جهت ارائه به معاونت اداری و مالی و ریاست دانشگاه .

- گرد آوری مجموعه قوانین ، تصویب نامه ها ، آئین نامه ها و مقررات حقوقی مرتبط با نیاز دانشگاه .

- همراهی گروه های شرکت کننده در سمینار ها در مواقع لزوم .

- سایر وظایف مرتبط محوله توسط مسئل مربوطه .