اداره کارگزینی

 

 

رئیس اداره کارگزینی 

 آقای مجتبی حیدری

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت دولتی

 

 

 

کارشناس مسئول اداره کارگزینی 

 ابوالفضل غفاری 

مدرک تحصیلی 

کارشناسی حسابداری

 

 

فرآیند 1017 سازمان استخدامی کشور موضوع ماده 21 قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم لینک دانلود
فرم ارتقا رتبه لینک دانلود
آیین نامه اعضای غیر هیات علمی لینک دانلود
نامه مدیر کل دفتر بازرسی وزارت منع بکارگیری بازنشستگان لینک دانلود
آیین نامه درج شماره مستخدم یا شماره شناسه لینک دانلود
ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومی اعضاء ورعایت قواعد و اجتناب از ارتکاب اعمال خلاف شئون مقررات اداری،آموزشی و پژوهشی لینک دانلود
اطلاعیه احتساب دوره سربازی لینک دانلود
فرم ارزیابی کارکنان لینک دانلود
فرم ارزیابی کارشناسان لینک دانلود
فرم ارزشیابی سالانه مدیران لینک دانلود