اداره کارگزینی

 

 

رئیس اداره کارگزینی 

 مهندس علیرضا بیاتی

 

 

 

 

کارشناس اداره کارگزینی 

 مجتبی حیدری

فرآیند 1017 سازمان استخدامی کشور موضوع ماده 21 قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم------------------/file/download/page/1576645571-1017.pdf

**فرم ارتقاء رتبه

آیین نامه اعضای غیر هیات علمی/file/download/page/1574668132-13970701.pdf

/file/download/page/1574503465-001.jpgنامه مدیر کل دفتر بازرسی وزارت منع بکارگیری بازنشستگان

**آیین نامه درج شماره مستخدم یا شماره شناسه/file/download/page/1575445508-.docx

**ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومی اعضاء ورعایت قواعد و اجتناب از ارتکاب اعمال خلاف شئون مقررات اداری،آموزشی و پژوهشی/file/download/page/1574672184-.jpg

***مهلت 15 روزه ارسال برگ ماموریت روزانه/file/download/page/1574669033-.pdf

اطلاعیه تغییر تقویم اداری /file/download/page/1574668348-001.jpg

اطلاعیه احتساب دوره سربازی/file/download/page/1574585676-.docx

فرم مرخصی ساعتی/file/download/page/1574582632-001.jpg

فرم مرخصی روزانه/file/download/page/1576661565-001.jpg

فرم ماموریت روزانه/file/download/page/1574581387-001.jpg

فرم ارزیابی کارکنان/file/download/page/1579069221-.doc

فرم ارزیابی کارشناسان/file/download/page/1579069196-.doc

فرم ارزشیابی سالانه مدیران/file/download/page/1574579613-.doc