اداره اعتبارات و دفتر داری و تنظیم حساب ها

 

رئیس اداره اعتبارات و تنظیم حسابها

سرکار خانم مریم فراهانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری