مدیر امور مالی

 

 

مدیر امور مالی

جناب آقای مرتضی قربانی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد برق

شرح وظایف :

-        انجام کلیه امور مالی دانشگاه با حفظ رعایت مقررات و قوانین مربوط.

-        وصول اعتبارات دانشگاه.

-        پیگیری و وصول وجوه تخصیص‏ های صادره از وزارت امور اقتصادی و دارائی.

-        ثبت تعهدات برای هزینه‏ ها بر اساس بودجه مصوب و انجام اقدامات لازم جهت افتتاح اعتبارات اسنادی.

-        نگهداری و تنظیم دفاتر اعتبارات و تعهدات و حساب اموال دانشگاه.

-        نگهداری و تنظیم دفاتر حسابهای دریافتی و پرداختی دانشگاه.

-        نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات طبق مقررات مربوط.

-        تهیه وتنظیم گزارشهای مالی و ارائه آن به رئیس دانشگاه و مقامات ذیصلاح

-        همکاری با واحدهای ذیربط در تنظیم بودجه سالانه

-        نظارت بر تنظیم لیست حقوق و مزایای کارکنان.

-        تنظیم حسابهای نهایی دانشگاه و تهیه لایحه تفریق بودجه سال دانشگاه و ارسال آن به دیوان محاسبات.

-        همکاری مستقیم با دفتر طرح و برنامه و بودجه جهت هماهنگی امور مربوط به تدوین بودجه‏ های جاری و عمرانی دانشگاه.

 

-        سایر وظایف مرتبط محوله توسط مسئول مربوطه.