اداره دریافت و پرداخت

 

رئیس اداره دریافت و پرداخت

سر کار خانم فاطمه حیدری

مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری