اداره خدمات عمومی و نقلیه

مسئول اداره خدمات عمومی و نقلیه

هادی عبدالهی

مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری