معاون اداری، مالی و مدیریت منابع

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع:

آقای دکتر محمد حبیبی

  دانشیار و عضو هیات علمی گروه ریاضی