مدیر امور اداری و پشتیبانی

 

  مدیر امور اداری و پشتیبانی : 

آقای قائم بیاتی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی