دفتر داری و تنظیم حساب ها

مسئول دفتر داری

سرکار خانم زهرا ابراهیمی

مدرک تحصیلی  کارشناسی مدیریت دولتی