اداره کارپردازی

 

رئیس اداره کارپردازی 

مجید عسکری

مدرک تحصیلی 

کارشناسی حسابداری

 

 

متصدی امور کارپردازی

علیرضا قدمی