رویدادها

معرفی معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

معرفی معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

به منظور تحقق اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ حوزه معاونت اداری، مالی و مدیرت منابع دانشگاه تفرش وظیفه برقراری نظام امور اداری، نظارت بر اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی و همچنین زمینه ساز تحقق اهداف دانشگاه و نظام آموزشی عالی می باشد. معاونت اداری و مالی به لحاظ وظایفی که بر عهده دارد یکی از مهمترین ارکان هر سازمان می باشد.حوزه ی معاونت اداری و مالی دانشگاه همواره در جهت ایجاد بستری مناسب برای پیشبرد اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی تلاش کرده و همچنین با تأمین اعتبار در جهت نیازهای مالی، رفاهی اساتید، کارکنان و دانشجویان سهم بسزایی در رشد و شکوفایی واحد ها داشته است.

ادامه مطلب